پشتیبانی

درباره ما

تصویرســازان آرمــان فــردا بــا مجــوز رســمی از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اسـامی، از ســال 1390 آغـاز بکــار نمـوده اسـت. ایــن موسســه از ابتــدای تأســیس بـــا گـــردآوری و همــکاری نیروهــای متخصــص فعالیــت خــود را در زمینــه تولیــد انیمیشــن، بــازی هــای رایانــه ای، تولیــد محتــوای آموزشــی، تبلیغــات، عکاســی و چــاپ آغــاز کــرد کــه بــا توجــه بــه فعالیـت حرفـه ای و مسـتمر درایـن حـوزه جـزء شـرکت هـای برتــر در ایــران گردیــد. تصویـر سـازان آرمـان فـردا بـا اعتقـاد راسـخ بـه تاثیـر رسـانه هـای نویــن بــه همــراه نــوآوری ، اقــدام بــه ایجــاد گــروه تولیــد انیمیشــن هــای ســه بعــدی ، دو بعــدی ،کات اوت، موشــن گرافــی، فیلــم کوتــاه و بلنــد، بــازی هــای رایانــه ای و تلفــن همـراه نمـود تـا بـه صـورت مسـتقیم و بـدون واسـطه بتوانـد بـه مشتریــان خـود ارائـه خدمـت نمایـد.

اهداف ما

  • دقت، سرعت، امانت: در ارایه خدمات و رعایت کلیه اصول حرفه ای و قانونی.

  • اعتماد بخشی: ایجاد اعتماد و ظهور اطمینان در فرآیند فعالیت سازمان تا دستیابی به رشد و بالندگی

  • نیروی انسانی کارآمد: گزینش و پرورش بهینه نیروی انسانی

  • ارتباطات بین المللی: انجام پروژه های مشترک با شرکت های برتر بین المللی در زمینه بازی های رایانه ای و انیمیشن در ایران

چشم انداز

تصویرســازان آرمــان فــردا بــر آن اســت کــه بــه عنــوان یــک تشــکیالت راهبــردی پایبنــد بــه ق حرفـه ای و تخصصـی، بـا بـه کارگیـری دانـش روز، هنـر ارتباطـات و رسـانه های اصـول و اخـا نویـن و بـا اسـتفاده از تحقیـق و پژوهـش، فنـاوری اطالعـات و نیـز تجربـه مدیریتـی ، بـا خلـق می ایـران، مزیـت هـای رقابتـی منحصـر بـه فـرد و متمایـز در چارچـوب قوانیـن جمهـوری اسـا در طـول یـک برنامـه مـدون در شـمار موسسـات فرهنگـی تـراز اول کشـور قـرار گیـرد

شرکت تصویر سازان آرمان فردا دارنده

  • مجوز آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  • پروانه مرکز بازی و سرگرمی دیجیتال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 

  • پروانه تاسیس مرکز فرهنگی دیجیتال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  • لوگوی طلایی مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

  • نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت

  • عضو اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی

 

           کاتالوگ : دریافت کاتالوگ 

         لینک تلگرام: https://t.me/emoocfarda