پشتیبانی

بررسی ، تحلیل و روش تدریس پودمان مهارتی «اسكلت سازی ساختمان» پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن با کد 99505981 (32 ساعت )

ضمن خدمت پایه یازدهم

مقدمه و پودمان اول
1
بودجه بندی
9 دقیقه
2
کارگاه پودمان اول
79 دقیقه
3
اسکلت سازی ساختمان پودمان اول:برش و خم میلگرد
60 دقیقه
پودمان دوم
4
اسکلت سازی ساختمان پودمان دوم: اجرای فونداسیون
51 دقیقه
5
کارگاه پودمان دوم
91 دقیقه
آزمون مرحله اول : مقدمه، پودمان اول و دوم
6
آزمون مرحله اول: چهارشنبه 12/16 از ساعت 14الی16(لطفا جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید )
7
تکرار آزمون اول: پنجشنبه 12/17 از ساعت 10الی12(لطفا جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید )
شماره تماس پشتیبانی فنی :09107577267
آزمون مرحله دوم : پودمان سوم و چهارم
8
تکرار آزمون اول: پنجشنبه 12/24 از ساعت 10 الی 12(لطفا جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید )
9
آزمون مرحله اول: چهارشنبه 12/23 از ساعت 14 الی 16(لطفا جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید )
پودمان سوم
10
اسکلت سازی ساختمان پودمان سوم:اجرای ستون
46 دقیقه
پودمان چهارم
11
اسکلت سازی ساختمان پودمان چهارم: اجرای تیر بتنی (پوتر)
40 دقیقه
پودمان پنجم
12
اسکلت سازی ساختمان پودمان پنجم: اجرای پله
15 دقیقه
آزمون جامع (کلیه مباحث)
13
آزمون جامع: شنبه 12/26 از ساعت 14 الی 16(لطفا جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید )
14
آزمون جامع: یکشنبه 12/27 از ساعت 14 الی 16(لطفا جهت شرکت در آزمون روی این لینک کلیک نمایید )
فیلم ضمیمه
آزمون جبرانی دوره اسکلت سازی ساختمان:
مرحله اول: شنبه 97/2/1 از ساعت 15 الی 17
15
جبرانی مرحله اول 2/1 شنبه 15 الی 17: (لطفا جهت شرکت در آزمون مرحله اول روی این لینک کلیک نمایید )
مرحله دوم: یکشنبه 97/2/2 از ساعت 15 الی 17
16
جبرانی مرحله دوم 2/2 یکشنبه 15 الی 17: (لطفا جهت شرکت در آزمون مرحله دوم روی این لینک کلیک نمایید )
آزمون جامع : دوشنبه 97/2/3 از ساعت 15 الی 17
17
جبرانی جامع 2/3 دوشنبه 15 الی 17: (لطفا جهت شرکت در آزمون جامع روی این لینک کلیک نمایید )
آزمون
18
آزمون جامع اسکلت سازی ساختمان
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.