پشتیبانی

بررسی، تحلیل و روش تدریس جامعه شناسی 2 پایه یازدهم و بازآموزی مبانی علمی آن - کد دوره 99506047

ضمن خدمت پایه یازدهم

فصل اول
1
کلیات یک و دو
38 دقیقه
2
درس اول
63 دقیقه
3
درس دوم
23 دقیقه
4
درس سوم
16 دقیقه
5
درس چهارم
20 دقیقه
فصل دوم
6
درس پنجم
38 دقیقه
7
درس ششم
23 دقیقه
8
درس هفتم
22 دقیقه
9
درس هشتم
20 دقیقه
فصل سوم
10
درس نهم
41 دقیقه
11
درس دهم
20 دقیقه
12
درس یازدهم
21 دقیقه
13
درس دوازدهم
25 دقیقه
توجه : فراگیران گرامی
فصل چهارم
14
درس سیزدهم
20 دقیقه
15
درس چهاردهم
23 دقیقه
16
درس پانزدهم
26 دقیقه
منابع آزمون:کلیات، فصل 1، فصل 2، فصل 3 و فصل 4
آزمون دوره جامعه شناسی پایه یازدهم
17
آزمون جامعه شناسی روز شنبه 96/10/16 ساعت 10 الی 14 (لطفا برای شرکت در آزمون روی این قسمت کلیک کنید )
18
آزمون جامعه شناسی روز شنبه 96/10/16 ساعت 15 الی 19 (لطفا برای شرکت در آزمون روی این قسمت کلیک کنید )
آزمون جبرانی درس جامعه شناسی روز پنجشنبه مورخ 11/12 از ساعت 10 الی 12 صبح برگزار می گردد
آزمون جبرانی
19
آزمون جبرانی جامعه شناسی پایه یازدهم: پنجشنبه 96/11/12 ساعت 10 الی 12 صبح
شماره تماس پشتیبانی فنی :09107577267
نظر سنجی
20
نظرسنجی دوره جامعه شناسی
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.