پشتیبانی

حل مساله

مدیریت

مقدمه
1
مقدمه
2 دقیقه
فصل اول
2
چگونگی برخورد با مشکلات
2 دقیقه
فصل دوم
3
دسته بندی مسائل
3 دقیقه
فصل سوم
4
مهارت حل مساله
2 دقیقه
فصل چهارم
5
تصمیم گیری
7 دقیقه
فصل پنجم
6
رعایت برخی از اصول در حل مساله
3 دقیقه
فصل ششم
7
تفاوت تیم و گروه
2 دقیقه
فصل هفتم
8
بررسی و کشف راه حل ها
3 دقیقه
فصل هشتم
9
مراخل تفکر خلاق
3 دقیقه
فصل نهم
10
انواع تفکر
2 دقیقه
فصل دهم
11
تصورات قدیمی و غلط راجع به خلاقیت
2 دقیقه
فصل یازدهم
12
مهارت های لازم برای تفکر خلاق و اثر بخش
4 دقیقه
فصل دوازدهم
13
اصول مدیریت برای نوآوری
5 دقیقه
فصل سیزدهم
14
روش های تفکر خلاق
2 دقیقه
فصل چهاردهم
15
مدیریت تقویت خلاقیت در سازمان
2 دقیقه
فصل پانزدهم
16
چگونگی تسهیل و نوآوری در سازمان
3 دقیقه
فصل شانزدهم
17
خلاقیت در سازمان
4 دقیقه
فصل هفدهم
18
محیط سازمان نوآور
2 دقیقه
فصل هجدهم
19
ده فرمان ضد خلاقیت
3 دقیقه
فصل نوزدهم
20
اقدامات عملی برای سلامت سیستم نوآوری
4 دقیقه
فصل بیستم
21
تکنیک های خلاقیت (فردی و سازمانی)
3 دقیقه
فصل بیست و یکم
22
توصیه هایی برای افزایش خلاقیت
2 دقیقه
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.