پشتیبانی

فرهنگ ایمنی

اداری

فصل اول
1
مقدمه
1 دقیقه
فصل دوم
2
ضرورت فرهنگ ایمنی
2 دقیقه
فصل سوم
3
پیشگیری از حوادث
3 دقیقه
فصل چهارم
4
سیر تکامل شیوه های کاهش حوادث
3 دقیقه
فصل پنجم
5
پیدایش فرهنگ HSE
1 دقیقه
فصل ششم
6
حوادث بزرگ صنعتی
2 دقیقه
فصل هفتم
7
تعریف فرهنگ/ ایمنی/ فرهنگ ایمنی
2 دقیقه
فصل هشتم
8
ویژگی فرهنگ/ مدیریت HES
3 دقیقه
فصل نهم
9
شاخص های فرهنگ ایمنی
3 دقیقه
فصل دهم
10
رفتار سازمانی
2 دقیقه
فصل یازدهم
11
ایمنی مبتنی بر رفتار
3 دقیقه
فصل دوازدهم
12
فرآیند ارتقای سطح فرهنگ ایمنی
2 دقیقه
فصل سیزدهم
13
اجزای کلیدی فرهنگ ایمنی
2 دقیقه
فصل چهاردهم
14
مدل نردبان/ بلوغ فرهنگ HSE (قسمت اول)
5 دقیقه
فصل پانزدهم
15
مدل نردبان/ بلوغ فرهنگ HSE (قسمت دوم)
6 دقیقه
فصل شانزدهم
16
ضعف در فرهنگ HSE
5 دقیقه
فصل هفدهم
17
جو مثبت ایمنی
4 دقیقه
لقمان بحرانی
عالی
1396/08/20 13:53
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.