پشتیبانی

مدیریت دانش

فناوری اطلاعات

فصل اول
1
نگاهی به دوره آموزشی مدیریت دانش
1 دقیقه
فصل دوم
2
روند تکامل عصر اطلاعات
5 دقیقه
فصل سوم
3
خصوصیات سازمان های عصر حاضر
6 دقیقه
فصل چهارم
4
سلسه مراتب دانش
9 دقیقه
فصل پنجم
5
مدیریت دانش چیست؟
1 دقیقه
فصل ششم
6
انواع دانش سازمانی
3 دقیقه
فصل هفتم
7
آیا می توانید نحوه انجام فرآیندی را شرح دهید؟
2 دقیقه
فصل هشتم
8
مدل نوناکا و تاکوچی (تبدیل انواع دانش ها)
5 دقیقه
فصل نهم
9
فرآیندهای مدیریت دانش
2 دقیقه
فصل دهم
10
شناسایی و کسب دانش
6 دقیقه
فصل یازدهم
11
توسعه دانش
2 دقیقه
فصل دوازدهم
12
راه های خلق دانش در سازمان ها (کمک به نوآوری)
3 دقیقه
فصل سیزدهم
13
اشتراک و توزیع دانش
5 دقیقه
فصل چهاردهم
14
نگهداری دانش(ذخیره سازی دانش)
2 دقیقه
فصل پانزدهم
15
بکارگیری دانش (اعتبار بخشی دانش)
2 دقیقه
فصل شانزدهم
16
تاثیر مدیریت دانش بر حوزه های کلیدی سازمان
5 دقیقه
فصل هفدهم
17
کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی
3 دقیقه
فصل هجدهم
18
اهمیت سازمان یادگیرنده
4 دقیقه
فصل نوزدهم
19
ویژگی های سازمان یادگیرنده
5 دقیقه
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.