پشتیبانی

بررسی ، تحلیل و روش تدریس « علوم و فنون ادبی 3 » پایه دوازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن با کد دوره " 99506380 "

ضمن خدمت پایه دوازدهم

معرفی و درآمد
1
معرفی برنامه درسی حوزه ی تربیت و یادگیری زبان و ادبیات فارسی
45 دقیقه
2
درآمدی بر علوم و فنون ادبی
10 دقیقه
درس 1
3
تاریخ ادبیات قرن های 12 و 13
25 دقیقه
درس 2
4
مقدمه درس 2
3 دقیقه
5
پایه های آوایی همسان و ناهمسان
10 دقیقه
درس 3
6
زیبایی شناسی (مراعات النظیر-تلمیح و تضمین)
42 دقیقه
درس 4
7
سبک شناسی قرن های 12 و 13
25 دقیقه
درس 5
8
اختیارات شاعری (زبانی)
8 دقیقه
درس 6
9
زیبایی شناسی (لف ونشر - تضاد و متناقض نما)
19 دقیقه
درس 7
10
تاریخ ادبیات قرن 14
39 دقیقه
درس 8
11
اختیارات شاعری (وزنی)
5 دقیقه
درس 9
12
زیبایی شناسی ( اغراق - ایهام و ایهام تناسب )
22 دقیقه
درس 10
13
سبک شناسی دوره معاصر
34 دقیقه
درس 11
14
وزن در شعر نیمایی
4 دقیقه
درس 12
15
زیبایی شناسی ( حسن تعلیل - حس آمیزی و اسلوب معادله)
15 دقیقه
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.