پشتیبانی

بررسی ، تحلیل و روش تدریس « نگارش 3 نظری» پایه دوازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن با کد دوره " 99506379 "

ضمن خدمت پایه دوازدهم

معرفی و درآمد
1
معرفی برنامه درسی حوزه ی تربیت و یادگیری زبان و ادبیات فارسی
45 دقیقه
2
درآمدی بر کتاب نگارش
18 دقیقه
درس اول
3
خاطره نگاری
40 دقیقه
4
محتوای متنی
5
دریافت مطالب بیشتر
درس دوم
6
نثر ادبی
20 دقیقه
درس سوم
7
قطعه ادبی
22 دقیقه
درس چهارم
8
نامه نگاری
47 دقیقه
9
محتوای متنی
درس پنجم
10
مقاله نویسی 1
49 دقیقه
درس ششم
11
مقاله نویسی 2
14 دقیقه
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.