پشتیبانی

تحلیل و روش تدریس «فلسفه» پایه یازدهم و باز آموزی مبانی علمی آن کد دوره " 99506400 "

ضمن خدمت پایه دوازدهم

مقدمه
1
کلیات
43 دقیقه
درس اول
2
درس اول - بخش یک
33 دقیقه
3
درس اول - بخش دوم
32 دقیقه
درس دوم
4
درس دوم - بخش اول
34 دقیقه
5
درس دوم - بخش دوم
0 دقیقه
درس سوم
6
درس سوم - بخش اول
24 دقیقه
7
درس سوم - بخش دوم
13 دقیقه
درس چهارم
8
درس چهارم - بخش اول
30 دقیقه
9
درس چهارم - بخش دوم
38 دقیقه
درس پنجم
10
درس پنجم - بخش اول
14 دقیقه
11
درس پنجم - بخش دوم
20 دقیقه
درس ششم
12
درس ششم - بخش اول
21 دقیقه
13
درس ششم - بخش دوم
23 دقیقه
درس هفتم
14
درس هفتم - بخش اول
11 دقیقه
15
درس هفتم - بخش دوم
29 دقیقه
درس هشتم
16
درس هشتم - بخش اول
25 دقیقه
17
درس هشتم - بخش دوم
27 دقیقه
درس نهم
18
درس نهم - بخش اول
27 دقیقه
19
درس نهم - بخش دوم
29 دقیقه
درس دهم
20
درس دهم - بخش اول
23 دقیقه
21
درس دهم - بخش دوم
21 دقیقه
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.