پشتیبانی

پکیج نقره ای آموزش زبان انگلیسی سطح 2 ( شامل 4 ترم )

آموزش زبان انگلیسی

ترم پنجم
1
درس 1
19 دقیقه
2
درس 2
18 دقیقه
3
درس 3
16 دقیقه
4
درس 4
20 دقیقه
5
درس 5
19 دقیقه
6
درس 6
13 دقیقه
7
درس 7
16 دقیقه
8
درس 8
16 دقیقه
9
درس 9
14 دقیقه
10
درس 10
14 دقیقه
11
درس 11
13 دقیقه
12
درس 12
16 دقیقه
ترم ششم
13
درس 1
15 دقیقه
14
درس 2
16 دقیقه
15
درس 3
15 دقیقه
16
درس 4
15 دقیقه
17
درس 5
18 دقیقه
18
درس 6
15 دقیقه
19
درس 7
17 دقیقه
20
درس 8
16 دقیقه
21
درس 9
16 دقیقه
22
درس 10
16 دقیقه
23
درس 11
12 دقیقه
24
درس 12
13 دقیقه
ترم هفتم
25
درس 1
14 دقیقه
26
درس 2
14 دقیقه
27
درس 3
13 دقیقه
28
درس 4
13 دقیقه
29
درس 5
12 دقیقه
30
درس 6
13 دقیقه
31
درس 7
12 دقیقه
32
درس 8
12 دقیقه
33
درس 9
18 دقیقه
34
درس 10
12 دقیقه
35
درس 11
12 دقیقه
36
درس 12
13 دقیقه
ترم هشتم
37
درس 1
17 دقیقه
38
درس 2
18 دقیقه
39
درس 3
18 دقیقه
40
درس 4
17 دقیقه
41
درس 5
19 دقیقه
42
درس 6
16 دقیقه
43
درس 7
16 دقیقه
44
درس 8
20 دقیقه
45
درس 9
18 دقیقه
46
درس 10
15 دقیقه
47
درس 11
18 دقیقه
48
درس 12
20 دقیقه
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.