پشتیبانی

پکیج نقره ای آموزش زبان انگلیسی سطح 1 ( شامل 4 ترم )

آموزش زبان انگلیسی

ترم اول
1
درس 1
20 دقیقه
2
درس 2
23 دقیقه
3
درس 3
21 دقیقه
4
درس 4
14 دقیقه
5
درس 5
16 دقیقه
6
درس 6
20 دقیقه
7
درس 7
16 دقیقه
8
درس 8
17 دقیقه
9
درس 9
17 دقیقه
10
درس 10
21 دقیقه
11
درس 11
16 دقیقه
12
درس 12
18 دقیقه
ترم دوم
13
درس 1
17 دقیقه
14
درس 2
20 دقیقه
15
درس 3
17 دقیقه
16
درس 4
16 دقیقه
17
درس 5
17 دقیقه
18
درس 6
17 دقیقه
19
درس 7
19 دقیقه
20
درس 8
19 دقیقه
21
درس 9
17 دقیقه
22
درس 10
16 دقیقه
23
درس 11
12 دقیقه
24
درس 12
15 دقیقه
ترم سوم
25
درس 1
16 دقیقه
26
درس 2
12 دقیقه
27
درس 3
20 دقیقه
28
درس 4
13 دقیقه
29
درس 5
16 دقیقه
30
درس 6
19 دقیقه
31
درس 7
19 دقیقه
32
درس 8
15 دقیقه
33
درس 9
17 دقیقه
34
درس 10
23 دقیقه
35
درس 11
21 دقیقه
36
درس 12
14 دقیقه
ترم چهارم
37
درس 1
21 دقیقه
38
درس 2
20 دقیقه
39
درس 3
15 دقیقه
40
درس 4
18 دقیقه
41
درس 5
23 دقیقه
42
درس 6
18 دقیقه
43
درس 7
20 دقیقه
44
درس 8
18 دقیقه
45
درس 9
21 دقیقه
46
درس 10
19 دقیقه
47
درس 11
18 دقیقه
48
درس 12
16 دقیقه
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.