پشتیبانی

آموزش زبان انگلیسی ترم ششم

زبان

درس ها
1
درس 1
15 دقیقه
2
درس 2
16 دقیقه
3
درس 3
15 دقیقه
4
درس 4
15 دقیقه
5
درس 5
18 دقیقه
6
درس 6
15 دقیقه
7
درس 7
17 دقیقه
8
درس 8
16 دقیقه
9
درس 9
16 دقیقه
10
درس 10
16 دقیقه
11
درس 11
12 دقیقه
12
درس 12
13 دقیقه
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.