پشتیبانی

زبان انگلیسی ترم چهارم

آموزش زبان انگلیسی

درس ها
4
درس 1
21 دقیقه
5
درس 2
20 دقیقه
6
درس 3
15 دقیقه
7
درس 4
18 دقیقه
8
درس 5
23 دقیقه
9
درس 6
18 دقیقه
10
درس 7
20 دقیقه
11
درس 8
18 دقیقه
12
درس 9
21 دقیقه
13
درس 11
18 دقیقه
14
درس 12
16 دقیقه
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.