پشتیبانی

آموزش زبان انگلیسی ترم چهارم

زبان

درس ها
1
درس 1
21 دقیقه
2
درس 2
20 دقیقه
3
درس 3
15 دقیقه
4
درس 4
1 دقیقه
5
درس 5
23 دقیقه
6
درس 6
18 دقیقه
7
درس 7
20 دقیقه
8
درس 8
18 دقیقه
9
درس 9
21 دقیقه
10
درس 11
18 دقیقه
11
درس 12
16 دقیقه
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.