پشتیبانی

آموزش زبان انگلیسی ترم دوم

زبان

درس ها
1
درس 1
17 دقیقه
2
درس 2
20 دقیقه
3
درس 3
17 دقیقه
4
درس 4
16 دقیقه
5
درس 5
1 دقیقه
6
درس 6
17 دقیقه
7
درس 7
19 دقیقه
8
درس 8
19 دقیقه
9
درس 9
17 دقیقه
10
درس 10
16 دقیقه
11
درس 11
12 دقیقه
12
درس 12
15 دقیقه
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.