پشتیبانی

آموزش زبان انگلیسی ترم اول

زبان

درس ها
1
درس 1
20 دقیقه
2
درس 2
23 دقیقه
3
درس 3
21 دقیقه
4
درس 4
14 دقیقه
5
درس 5
16 دقیقه
6
درس 6
20 دقیقه
7
درس 7
16 دقیقه
8
درس 8
17 دقیقه
9
درس 9
17 دقیقه
10
درس 10
0 دقیقه
11
درس 11
16 دقیقه
12
درس 12
18 دقیقه
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.