پشتیبانی

امنیت فناوری اطلاعات

فناوری اطلاعات

مفاهیم اساسی امنیت اطلاعات و مزایای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
1
مفاهیم اساسی
5 دقیقه
2
امنیت اطلاعات چیست؟
8 دقیقه
3
آیا امنیت برای ما مهم است؟
8 دقیقه
4
ویژگی ها و مزایای عمومی ISMS چیست؟
9 دقیقه
5
ویژگی ها و مزایای خاص ISMS
6 دقیقه
6
آیا تلقی همه از سیستم مدیریت امنیت اطلاعات یکسان است؟
6 دقیقه
7
ساختار ISO 27001 - 2013
5 دقیقه
8
قلمروهای کنترلی استاندارد
3 دقیقه
9
انطباق با استاندارد ISO / IEC 27001
4 دقیقه
آشنایی با مستندات الزامات عمومی ISO 27001
10
آشنایی با مستندات الزامات عمومی ISO 27001
5 دقیقه
11
مستندات الزامی (بخش های درون قلمرو سیستم)
6 دقیقه
12
مستندات الزامی (خط مشی امنیت اطلاعات)
5 دقیقه
13
مستندات الزامی (ارزیابی مخاطرات)
3 دقیقه
14
مستندات الزامی (مقابله با مخاطرات)
5 دقیقه
15
مستندات الزامی (اهداف امنیت اطلاعات)
4 دقیقه
16
مستندات الزامی (صلاحیت و کفایت پرسنل)
3 دقیقه
17
مستندات الزامی (پایش و سنجش عملکرد)
4 دقیقه
18
مستندات الزامی (ممیزی داخلی)
3 دقیقه
19
مستنداد الزامی (بازنگری مدیریت)
3 دقیقه
20
مستندات الزامی (عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی)
6 دقیقه
ارزیابی و مقابله با مخاطرات (Risk Assessment & Treatment)
21
ارزیابی و مقابله با مخاطرات
2 دقیقه
22
تعاریف و مفاهیم پایه (مخاطره و سطح مخاطره)
5 دقیقه
23
تعاریف و مفاهیم پایه (کنترل)
2 دقیقه
24
تعاریف و مفاهیم اولیه (تهدید و آسیب پذیری)
5 دقیقه
25
فرآیند مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات (قسمت اول)
4 دقیقه
26
فرآیند مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات (قسمت دوم)
5 دقیقه
27
مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات/ایجاد زمینه (قسمت اول)
5 دقیقه
28
مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات/ایجاد زمینه (قسمت دوم)
5 دقیقه
29
مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات/ایجاد زمینه (قسمت سوم)
2 دقیقه
30
مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات/شناسایی مخاطرات امنیتی
7 دقیقه
31
مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات/تحلیل مخاطرات
4 دقیقه
32
مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات/سنجش مخاطرات
4 دقیقه
33
گزینه های مقابله با مخاطرات امنیت اطلاعات
5 دقیقه
34
مقابله با مخاطرات امنیت اطلاعات (قسمت اول)
4 دقیقه
35
مقابله با مخاطرات امنیت اطلاعات (قسمت دوم)
4 دقیقه
36
مرور مباحث این بخش
3 دقیقه
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.