پشتیبانی

سلامت اداری

اداری

قسمت اول
1
ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد(مقدمه)
2 دقیقه
قسمت دوم
2
تعریف فساد Corruption
3 دقیقه
قسمت سوم
3
تفاوت تخلفات اداری و فساد اداری
2 دقیقه
قسمت چهارم
4
علل و عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری
2 دقیقه
قسمت پنجم
5
عوامل اقتصادی بروز فساد اداری
2 دقیقه
قسمت ششم
6
عوامل سیاسی بروز فساد اداری
2 دقیقه
قسمت هفتم
7
عوامل فرهنگی و اجتماعی بروز فساد
2 دقیقه
قسمت هشتم
8
انواع طبقه بندی فساد
5 دقیقه
قسمت نهم
9
پیامد های فردی، اقتصادی و فرهنگی فساد اداری
3 دقیقه
قسمت دهم
10
عوامل مؤثر در ارتقای شفافیت و سلامت اداری(اصلاح نظام اداری)
3 دقیقه
قسمت یازدهم
11
عوامل مؤثر در ارتقای شفافیت و سلامت اداری(نظارت و بازرسی)
4 دقیقه
قسمت دوازدهم
12
عوامل مؤثر در ارتقای شفافیت و سلامت اداری(بهبود روش ها)
2 دقیقه
قسمت سیزدهم
13
عوامل مؤثر در ارتقای شفافیت و سلامت اداری(آموزش)
3 دقیقه
قسمت چهاردهم
14
عوامل مؤثر در ارتقای شفافیت و سلامت اداری(توجه به امور رفاهی کارکنان دولت)
2 دقیقه
قسمت پانزدهم
15
عوامل مؤثر در ارتقای شفافیت و سلامت اداری(فرهنگ سازمانی)
2 دقیقه
ts
16
ts
17
ts
لقمان بحرانی
سلام این دوره چند ساعت می باشد ؟
1396/08/20 14:12
جمشید عزیزی
سلام امتحان جدیدکی میباشد؟
1398/05/14 12:31
امکان نظردهی فقط برای افرادی که در این دوره ثبت نام کرده اند مقدور است.